תנאי שימוש

תקנון אתר האינטרנט של חברת היכל התרבות בע"מ

כללי

 1. אתר האינטרנט (להלן – "האתר") כולל תכנים המיועדים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 1. בעצם השימוש באתר מאשר כל משתמש בו כי הינו כשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. כמו כן מתחייב כל משתמש באתר כלפי היכל התרבות שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון.
 1. הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין היכל התרבות. עקב כך, כל משתמש באתר מתבקש לקרוא את תנאי השימוש המובאים להלן במלואם ובעיון.
 1. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים בכל מקום.
 1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש, ולא ישמשו כפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

השימוש באתר

 1. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, הסעיפים וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, הסעיפים וההגבלות שבתקנון זה, ללא כל הסתייגות.
 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת היכל התרבות, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היכל התרבות בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת היכל התרבות.
 1. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
 1. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, אינו מתיימר ולא נועד לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולא תהא לו כל השלכה מעשית ו/או משפטית לצורך לכל הליך על פי כל דין.
 1. מנהלי האתר ו/או היכל התרבות ו/או עורכיו ו/או כל אדם אחר שלוקח חלק בתפעולו, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מי מהם, או על ידי צדדים שלישיים.
 1. היכל התרבות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר ו/או היכל התרבות לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש, וכיוצא בכך, שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 1. היכל התרבות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והיכל התרבות לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן שיהיו באתר תכנים אשר חלק ממשתמשי האתר מתנגדים לתוכנם, או שהנם סבורים כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי נאותים ו/או בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים וכיו"ב. ויודגש, היכל התרבות ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים, ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

 1. היכל התרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.
 1. האתר יספק מידע מקוון ונגיש אודות היכל התרבות; המידע יהיה זמין, עדכני ומסונכרן עם האירועים המתקיימים בהיכל התרבות, בין אם מופע, הצגה, קונצרט ו/או כל אירוע אחר שייערך בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היכל התרבות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שבכל עת ו/או זמן כי המידע כאמור לעיל יהא זמן, עדכני ו/או מסונכרן כאמור לעיל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

 1. במסגרת השירות שניתן באתר, יוצע למשתמשים להירשם כמשתמשי האתר במקום ייעודי לכך.

יובהר, כי ההרשמה האמורה לעיל לאתר, כרוכה בהסכמתו של המשתמש לקבל כל מידע ו/או עדכון בדואר ו/או אימייל ו/או כל פלטפורמה אחרת להעברת מידע מכל סוג אודות היכל התרבות.

 1. לפיכך, הרשמתך לאתר מהווה אפוא את הסכמתך לקבלת המידע האמור, ולא תהא לך כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או כל טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או היכל התרבות עקב כך.
 1. היכל התרבות ו/או מי מטעמה אינם קובעים ו/או ייקבעו את תוכן האירועים המתקיימים בהיכל התרבות; המידע על האירועים המתקיימים בהיכל התרבות אשר יוצגו באתר משמש לצורך יידוע גולשי האתר על התקיימותם גרידא, ואין ולא יהיו לו השלכות מעשיות ו/או משפטיות כלשהן.
 1. היכל התרבות ו/או מי מטעמה פועלים כסוכן בלבד ואינם המפיקים של ההצגות, המופעים ואירועי התרבות והבידור עבורם נמכרים הכרטיסים באתר משרד הכרטיסים הרלוונטי.
 1. האתר משמש אך ורק כזרוע הארוכה של מפיקי ו/או מארגני האירועים לשם פרסומם. על כן, אין ולא תחול על היכל התרבות כל אחריות בגין פרסום מטעה ו/או כל טענה בקשר עם תוכנו של אירוע, מיקום אירוע, הפרעות במהלך ו/או בקשר עם האירוע ואחריות היכל התרבות הינה אך ורק לספק למשתמש מידע כאמור.
 1. יובהר בזאת כי לא ניתן לרכוש כרטיסים למופעים המתקיימים בהיכל התרבות באמצעות האתר, אלא באמצעות קישור לאתר משרד הכרטיסים הרלוונטי, אשר דרכו תתבצע רכישת הכרטיסים. כמו כן, לא יתאפשר ביטול רכישת כרטיסים למופעים המתקיימים בהיכל התרבות.
 1. עצם הימצאות/הופעת אירועים באתר, אינה מהווה אישור לזמינות כרטיסים. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי אתר משרד הכרטיסים הרלוונטי יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
 1. היכל התרבות אינה ולא תהא אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י מפיקי האירועים או מארגני המופעים כאמור לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במחירים ו/או במקומות בהם יתקיים האירוע. הפרטים המוצגים עבור אירועים אלו נמסרו היכל התרבות מאת מארגני מופעי התרבות, הבידור, האמנות והמוזיקה וספקי השירותים השונים המעניקים את השירותים המוצגים באתר והם נמצאים באחריותם בלבד.
 1. יודגש כי בכל מקרה שייגרם לך נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינוי פרטי אירוע על-ידי מארגני מופעי התרבות, האתר ו/או היכל התרבות אינם אחראים להחזר כספי כלשהו, ובהתאם לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד היכל התרבות ו/או מי מטעמה בגין ביטול אירוע או מופע כאמור לעיל.
 1. היכל התרבות איננה ולא תהא אחראית לתנאי השימוש באתרים אחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים הנמצאים באתר, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

הוראות התנהגות באתר

 1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.
 1. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את היכל התרבות, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היכל התרבות רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור היכל התרבות רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של היכל התרבות.
 1. מובהר בזאת, כי היכל התרבות רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
 1. היכל התרבות רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה משתמש באתר רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר, בדרכים ולשם השגת המטרות הבאות: לצורך הפצה, שיווק או פרסום של תכניו ו/או של כל צד ג'; לשם הפרעה לשימושם של צדדים שלישיים באתר; בכל דרך שיש בה כדי להוות הפרה (או ניסיון להפרה) של זכות יוצרים, או כל זכות אחרת של צד שלישי, או של אתר היכל התרבות; בדרך הנוגדת הוראת כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי; להציב קישורים לאתר בלא קבלת רשות מראש ובכתב מאת היכל התרבות; לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי לפגוע, לבזות ו/או להשמיץ אחרים, או לפגוע בשמם הטוב; לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו להתערב, או ניסיון להתערב, באופן כלשהו בתכני האתר, במרכיביו, או בכל חלק ממנו; לעשות או לנסות לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר; או לערוך שינויים ו/או התאמות באתר ובתכניו /או לנסות לעשות כן.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היכל התרבות תהא רשאית למנוע ממשתמש באתר מלבצע פעולות באתר באמצעות חסימתו על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא נימוק כלשהו, ומבלי שתחול על אתר היכל התרבות כל אחריות שהיא כלפי כל צד ג' בגין כך.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של היכל התרבות בלבד או של צדדים שלישיים שהיכל התרבות קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של היכל התרבות בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של היכל התרבות (באם תינתן).
 1. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו היכל התרבות, אלא בכפוף לקבלת הסכמת היכל התרבות מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
 1. שם המתחם (domain name) של האתר הם כולם רכושה הבלעדי של היכל התרבות בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת היכל התרבות בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).
 1. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת היכל התרבות בכתב ומראש.
 1. המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם קיימות זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את היכל התרבות ו/או מי מטעמו, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיו/ה מאת צד שלישי כלשהו, בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

נגישות

 1. האתר עומד בדרישות תקנה 35 לתקנות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
 1. על אף האמור לעיל היכל התרבות אינה מתחייבת כי כל חלקיו של האתר יהיו נגישים לכל משתמש בעל מוגבלות כלשהי ו/או בעל צרכים מיוחדים, והמשתמש כאמור, מסכים בזאת כי לא תהא לו כל דרישה ו/או טענה בגין כך לאתר היכל התרבות ו/או מי מטעמו.

 

פרטיות באתר

 

 1. היכל התרבות עושה את כל המאמצים על מנת לשמור בצורה הטובה ביותר על פרטי המשתמשים וסודיות המידע האישי שלהם.

 

 1. מעבר לשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש בהתאם לאמור בתקנון זה, מתחייבת היכל התרבות שלא לעשות שימוש נוסף ו/או אחר במידע, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי של האתר ו/או מי מטעמו.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היכל התרבות עושה שימוש במידע האישי ותאפשר גישה אליו, רק לצורך השירות הניתן על-ידו ובכפוף לאמור בתקנון זה. גלישת המשתמש באתר תהווה הסכמת המשתמש לעשיית שימוש על-ידי האתר בפרטי המשתמש אשר ניתנו על ידו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה עקב כך.
 1. בהתאם לאמור לעיל, גלישת המשתמש באתר תהווה לצורך כך הסכמת המשתמש כי המידע שיימסר על-ידו, יישמר במאגר המידע של האתר ו/או גופים שיפעלו מטעם האתר, והמשתמש מסכים ומתיר לאתר לעשות שימוש במידע לצורך שיגור דברי פרסומת ו/או דיוור אחר.

 

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף הפעולות שבהן נוקט האתר על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, יובהר שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות ו/או וירוסים ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות וכיו"ב, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם), כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחת ו/או סודיות ו/או חיסיון המידע של האתר.

 

 1. היכל התרבות לא תעביר את פרטי המשתמש אל כל צד ג', אלא במקרים המפורטים להלן:
 • המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע, בין במעשה ו/או במחדל, מעשה ו/או מעשים הפוגעים, או העלולים לפגוע, בהיכל התרבות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

 • המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי ו/או במידע שסיפק ו/או יספק אתר היכל התרבות לצורך ביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי ו/או כדי לסייע ו/או לתרום ו/או לעזור בכל דרך שהיא לבצע מעשה ו/או מחדל כאמור.
 • המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם ו/או חוזה אחר, בין בכתב בין בעל-פה, עם היכל התרבות ו/או מי מטעמה.
 • ניתן צו שיפוטי המורה להיכל התרבות למסור את פרטי המשתמש.
 • בכל מקרה של סכסוך ו/או מחלוקת ו/או הליכים משפטיים מכל סוג, בין המשתמש לבין היכל התרבות, ככל שיהיו.
 • להיכל התרבות ו/או מי מטעמה יהא שיקול דעת בלעדי בשימוש בפרטי המשתמש לצורך שימוש בסעיף זה; מבלי לגרוע מהאמור, העבירה היכל התרבות ו/או מי מטעמה את פרטי המשתמש ו/או כל חלק ו/או פרט חלקי מהם לצד ג' כלשהו, לא תישא היכל התרבות בכל אחריות בשל כך.

התיישנות

 1. למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד היכל התרבות ו/או מי מטעמה ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את היכל התרבות ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

סמכות שיפוט בלעדית

 1. על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד.
 2. לבתי המשפט המוסמכים באזור תל – אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל הנוגע לתקנון זה ו/או לאתר.