תקנון תחרות RimOline

1. הגדרות
"היכל התרבות" – היכל התרבות בע"מ;
"התקנון" – תקנון זה;
"ההגרלה" – הגרלת השתתפות בהצבעה להרכבים המשתתפים בתחרות "Rimonline" הנערכת בהתאם ובכפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "ההיתר הכללי") ולהוראות התקנון;
"התחרות" – תחרות "Rimonline" בה הרכבים שונים של תלמידים מביה"ס למוסיקה רימון יבצעו ויכתבו עיבודים חדשים לשירים מוכרים;
"אתר היכל התרבות" www.hatarbut.co.il;

"עורכת ההגרלה" – היכל התרבות;
"המפקח על ההגרלה" – עו"ד חיים סאמט, מרחוב מנחם בגין 7, רמת גן;
"משתתף בהגרלה" – גולש באתר היכל התרבות, שבחר להשתתף בבחירת ההרכב המנצח, אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון ומבקש להשתתף בהגרלה ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון;
"זוכה" – משתתף חוקי בהגרלה, כהגדרתו להלן, ששמו עלה בהגרלה, אשר יזכה בפרס המפורט להלן, והכול כמפורט להלן;
"הפרס" – כרטיס להופעה שתיערך בהיכל התרבות בשנת 2020-1 להנחיות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות בישראל בשר עם התקהלות לצרכי בידור.
2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

2.4. העתקים מתקנון זה יהיו שמורים במשרדי הנהלת היכל התרבות, ברחוב הוברמן 1 בתל אביב-יפו.
3. תקופת ההגרלה ומועד ההגרלה
3.1. ההגרלה תחל מיום 19.04.2020 ועד ליום 06.05.2020 ("תקופת ההגרלה").
3.2. לאחר סיום תקופת ההגרלה תיערך ההגרלה, כהגדרתה בתקנון זה, שתתקיים ביום 11.05.2020 בשעה 12:00 או בסמוך לכך (להלן: "מועד ההגרלה") במשרדי היכל התרבות, בנוכחות נציג עורכת ההגרלה והמפקח. לא תיערכנה הגרלות נוספות.
4. ההגרלה
4.1. גולש באתר היכל התרבות, אשר מבקש להשתתף בהגרלה ימלא את בחירתו בהרכבים המשתתפים בתחרות ואת פרטיו בטופס השתתפות אשר יפורסם באתר היכל התרבות, כאמור בסעיף 6 להלן.
4.2. היכל התרבות תהא רשאית להשתמש בפרטי ההתקשרות הרשומים בטופס ההשתתפות בכדי ליצור קשר עם הגולש, לצורכים שיווקיים של היכל התרבות, אלא אם יציין שאינו מעוניין בכך.
4.3. כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד, בכפוף לתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון.
5. תנאי השתתפות בהגרלה
5.1. ההגרלה מיועדת לגולשים שיכנסו לאתר היכל התרבות אשר ירשמו ויצביעו במסגרת התחרות בהתאם להנחיות שיפורסמו באתר היכל התרבות, והשתתפותם בהגרלה תתאפשר בכפוף למילוי פרטיהם בטופס ההשתתפות.
5.2. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה – היכל התרבות, המפקח על ההגרלה, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם.
5.3. ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי.
5.4. כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת, בכפוף לתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון.
6. ההשתתפות בהגרלה
6.1. על כל מהגולשים באתר היכל התרבות, המעוניינים להשתתף בהגרלה, לפעול בדרכים הבאות:
6.1.1. המשתתף ימלא את מלוא הפרטים הנדרשים בטופס ההשתתפות בהגרלה (שם, שם משפחה, שנת לידה, כתובת מלאה, טלפון נייד וכתובת דוא"ל), בין היתר, לצורך יצירת קשר עמו במידה וזכה. חשוב למסור את הפרטים המלאים הנדרשים בטופס ההשתתפות בהגרלה. טעות באחד מן הפרטים ו/או במסירת הנתונים הנ"ל עלולה להביא לפסילתו של המשתתף ו/או למנוע את זכייתו בפרס.
6.1.2. לאחר מילוי הפרטים כאמור, ישלח המשתתף את הטופס באופן מקוון באמצעות אתר היכל התרבות.
6.2. ההשתתפות בהגרלה מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף לפיה הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.
6.3. ההשתתפות בהגרלה הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף, ועורכת ההגרלה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין להגרלה ו/או להגרלה, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך.
6.4. המשתתף יהיה מנוע מלטעון טענות כלפי עורכת ההגרלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בהגרלה.

7. ההגרלה ומועד פרסום תוצאותיה
7.1. ההגרלה תיערך ותתופעל על ידי עורכת ההגרלה, במועד הקבוע בסעיף 3.2 לעיל, בפיקוחו של המפקח על ההגרלה, ובה תתברר זהות הזוכה בהגרלת הפרס, כאמור לעיל.
7.2. עם תום תקופת ההגרלה, יודפסו ויאספו כל טפסי ההשתתפות שמולאו על ידי המשתתפים ויובאו למשרדי עורכת ההגרלה עד למועד קיום ההגרלה. טפסי ההשתתפות בהגרלה יעורבבו לתיבה אחת ("תיבת ההגרלות") לצורך קיום ההגרלה במועד ההגרלה ובחירת הזוכה.
7.3. במועד ההגרלה, יישלף אקראית מתיבת ההגרלות טופס השתתפות בהגרלה והוא יהווה הזוכה.
7.4. במקרה בו ייפסל טופס השתתפות ו/או משתתף בהגרלה בשל אי עמידה בתנאי הוראות תקנון זה, יישלף טופס נוסף מתיבת ההגרלות והזכות לפרס תעבור לאותו משתתף. לא ניתן לערער על תוצאות ההגרלה.
7.5. המשתתף אשר שמו עלה בגורל, יהיה זכאי לפרס. עורכת ההגרלה תיידע את הזוכה על דבר זכייתו באמצעות דואר רשום למענו של הזוכה, לפי הפרטים שנרשמו על ידו על גבי טופס ההשתתפות בהגרלה.
7.6. כל משתתף נותן בעצם השתתפותו בהגרלה את רשותו לפרסום שמו ומקום מגוריו בהתאם לאמור לעיל ולא תעמוד לו כנגד פרסום כאמור כל טענה. כמו כן, עם מילוי פרטיו על טופס ההשתתפות, מצהיר כל אחד מהזוכים כי אינו נמנה על אלה שהשתתפותם בהגרלה אסורה בהתאם לדין ו/או לתקנון.
7.7. היה ולא תצליח עורכת ההגרלה ליצור קשר עם הזוכה תוך 30 ימים מהמועד בו הסתיימה ההגרלה או ממועד משלוח הדואר הרשום, המאוחר מביניהם, ייפסל אותו זוכה ולא תהיה לו כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי נגד עורכת ההגרלה ו/או המפקחת על ההגרלה ו/או מי מטעמם. הוראה זו תחול גם אם ייפסל הזוכה הנוסף וכן הלאה.
7.8. נפסל הזוכה כאמור בסעיף 7.7 לעיל, תועבר זכותו לפרס לזוכה אחר, אשר שמו ייבחר באופן זהה לאמור בסעיף 7.4. הוראה זו תחול גם אם ייפסל זוכה נוסף.
7.9. כמו כן, עורכת ההגרלה רשאית לנסות וליצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי ההתקשרות שנרשמו על ידו על גבי טופס ההשתתפות בהגרלה.
7.10. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר היכל התרבות. הוראה זו תחול גם אם ייפסל הזוכה החלופי וכן הלאה.
7.11. לצורך קבלת הפרס, הזוכה יידרש להציג תעודת זהות. זוכה אשר לא יציג את תעודת הזהות שלו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס.
7.12. ההשתתפות בהגרלה מהווה, בין היתר, הצהרה של כל משתתף לפיה הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן.
8. הפרס
8.1. זוג כרטיסים להופעה שתיערך בהיכל התרבות בשנים 2020/1, בכפוף להנחיות משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות בישראל בקשר עם התקהלות לצרכי בידור. לאחר זכייתו, תבצע עבורו עורכת ההגרלה את הזמנת הכרטיס להופעה ו/או לחילופין תנחה אותו כיצד ניתן לממש את הפרס.
8.2. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה. כמו כן הזכייה בהגרלה הינה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה ו/או הסבה לאדם אחר שאינו הזוכה.
8.3. עורכת ההגרלה תהיה רשאית לפסול ולמנוע קבלת הפרס ממי שהשתתפותו בהגרלה נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא.
9. המפקח על ההגרלה
9.1. המפקח על ההגרלה ידאג לקיום כללי ההגרלה בהתאם להוראות התקנון והדין החל.
9.2. המפקח על ההגרלה יודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח .
9.3. המפקח על ההגרלה ימסור לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר דו"ח חתום על ידו תוך שישים (60) ימים מתום תקופת ההגרלה, והכול בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
9.4. המפקח על ההגרלה יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף ו/או מועמד לזכייה לבין עורכת ההגרלה ו/או בין המועמדים לזכייה לבין עצמם ו/או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של המשתתפים בהגרלה, לפסילת המשתתפים וכן במקרה של אי הבנה ו/או פרשנות הוראות התקנון.
9.5. הכרעתו של המפקח על ההגרלה בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
9.6. המפקח על ההגרלה אינו אחראי על טיב הפרס בהגרלה זו.
10. היעדר אחריות
10.1. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאיכות הפרס או למידת ההנאה ממנו, והיא לא תישא בכל תקלה מכל מין וסוג שהוא שיחולו בקשר עם הפרס ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו למשתתף בהגרלה בגין ו/או כתוצאה מתקלות כאמור.
10.2. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לבטיחותו של הזוכה בפרס, והיא לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה ו/או פציעה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לזוכה בפרס בגין ו/או בעת ו/או כתוצאה ממימוש הפרס כאמור.
10.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל הוצאה, הפסד ו/או נזק, ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למאן דהוא כתוצאה מתקלה ו/או טעות, כאמור לעיל. במקרה של תקלה ו/או טעות, כאמור לעיל, תהיה רשאית עורכת ההגרלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההגרלה או לנקוט בכל פעולה אחרת ככל שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ולהגרלה, ותחייב כל משתתף בה.
10.4. עורכת ההגרלה תהא רשאית מעת לעת לערוך שנויים בתקנון זה, לפי שקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתפרסם על כך הודעה במקומות בהם פורסמה ההגרלה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
10.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף ו/או כל הרוצה להשתתף בהגרלה מודע ומסכים לכך כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בין היתר בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מגפה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות ברשת האינטרנט או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות לקבלת הפרס ו/או תרופה כלשהי.
10.6. ההשתתפות בהגרלה כמוה כוויתור סופי ובלתי מותנה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה בקשר לתקלות ו/או פגמים ו/או לחוסר שביעות רצון ו/או לחוסר התאמה כלשהו ו/או לעגמת נפש אשר עלולים להיגרם בקשר עם זכייה בפרס.
10.7. המשתתף ו/או כל הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מאחר וייתכן שעל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי ההגרלה, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל את הפרס, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
10.8. כל משתתף מסכים ונותן את רשותו לעורכת ההגרלה לפרסם את דבר זכייתו בכל דרך שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה, ועורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש פרסומי או שיווקי בתוצאות ההגרלה ובפרטי הזוכים
11. שונות
11.1. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בהגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
11.2. תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
11.3. בכל מחלוקת שעניינה תנאי ההגרלה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
11.4. כל משתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת ההגרלה לא ייחשבו כהפרה של הוראות התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.